Rijksvaccinatieprogramma

Welke inentingen krijgt mij kind wanneer?

Vanaf 2 maanden oud krijgen baby's (als hun ouders dat willen) verschillende inentingen. Tegen welke ziekten wordt gevaccineerd? Wat zijn de bijwerkingen en wat als je je kind niet wilt laten vaccineren?

Rijksvaccinatieprogramma

Welke inentingen krijgt mijn kind wanneer?

Vanaf 2 maanden oud krijgen baby's (als hun ouders dat willen) verschillende inentingen. Tegen welke ziekten wordt gevaccineerd? Wat zijn de bijwerkingen en wat als je je kind niet wilt laten vaccineren?

Rijksvaccinatie programma

Sinds 1957 krijgen alle Nederlandse kinderen vaccinaties tegen infectieziekten. Dit gebeurt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, het RVP, volgens een vast schema. Het consultatiebureau verzorgt een groot deel van de uitvoering van het RVP omdat tot nu toe vooral kinderen worden gevaccineerd.

Het is niet verplicht om je kind te vaccineren, de meeste ouders in Nederland laten hun kinderen inenten met vaccins uit het RVP.

Hoewel het aantal ouders met bezwaren toeneemt. Hierdoor daalt de vaccinatiegraad (percentage kinderen wat ingeënt is) waardoor ziekten die eerder niet meer voorkwamen nu weer wel regelmatig opduiken.

Zo zijn er uitbraken van mazelen en andere kinderziektes die niet zouden voorkomen als de vaccinatiegraad boven de 95% zou zijn.

Ouders hoeven niet te betalen voor de vaccinaties, die worden namelijk bekostigd uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Het rijksvaccinatie programma bevat momenteel vaccinaties tegen 12 ziekten te weten:

Wanneer je een van de bovenstaande ziektes aanklikt kan je meer lezen over de ziekte en het effect van vaccineren.

Elke keer wanneer je kind een vaccinatie ontvangt zal het consultatiebureau de kaart van het gegeven vaccin invullen en opsturen naar het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit instituut houdt voor elk kind bij hoeveel vaccinaties het al gekregen heeft.

Bronnen:
Website www.RIVM.nl/RVP
De toekomst van het RVP, Gezondheidsraad
Vaste Prik, magazine over vaccinatie
Kleine kwalen bij kinderen, Eekhof e.a.,
RIVM Rijksvaccinatieprogramma
Overzicht onderwerpen

  Vaccinatieschema baby

  Vaccinaties bij je baby, er zijn veel vragen en onzekerheden over. Onder andere over bijwerkingen.

  Al snel na de geboorte van je kindje zul je via de post vaccinatiekaarten ontvangen.

  Het consultatiebureau zal met jou afspraken maken voor het tijdstip van vaccineren. De vaccinaties worden gegeven tijdens een regulier consult op het consultatiebureau, je hoeft er dus niet apart voor terug te komen.

  Het schema zoals dat op dit moment gehanteerd wordt ziet er als volgt uit:

  Vaccinatieschema kind:

  Leeftijd Vaccinatie
  direct na geboorte Hep B per 1 aug 2011, alleen voor kinderen wiens moeder drager is.
  2 maanden DKTP-Hib- Hep B + Pneumokokken 
  (De DKTP-Hib-HepB wordt tegelijk gegeven met de inenting tegen pneumokokkenziekte, maar wordt op een andere plaats ingespoten.)
  3 maanden DKTP-Hib-HepB
  4 maanden DKTP-Hib-HepB + Pneumokokken
  11 maanden DKTP-Hib-HepB + Pneumokokken
  14 maanden BMR, meningokok bacteriën: A, C, W en Y
  4 jaar DKTP
  9 jaar DTP, BMR
  12-13 jaar* HPV-1 + HPV-2 + HPV-3

  De vaccinaties worden gegeven tijdens een regulier consult op het consultatiebureau

  * alleen voor meisjes.

  Elke keer wanneer je kind een vaccinatie ontvangt zal het consultatiebureau de kaart van het gegeven vaccin invullen en opsturen naar het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit instituut houdt voor elk kind bij hoeveel vaccinaties het al gekregen heeft. Het RIVM registreert ook bijzondere bijwerkingen op vaccinaties.

  Ouders vinden het soms een vervelend idee dat hun kindje al zo jong gevaccineerd wordt.

  Gedachten die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: “hij is nog zo klein”of “zijn immuunsysteem kan dat nog niet aan”.

  Maar in het schema kan je zien dat er in principe al vanaf de geboorte begonnen wordt met vaccineren.

  Kinderen van moeders met hepatitis B krijgen bij de geboorte al hun eerste vaccinatie om te voorkomen dat het kind besmet wordt met hepatitis.

  Het immuunsysteem van jonge baby’s is al in staat om antistoffen tegen allerlei allergenen aan te maken, dus vaccinatie heeft vanaf de geboorte al effect.

  Wel is het zo dat de antistoffen van baby’s nog niet zo lang blijven bestaan en het effect van een vaccinatie dus maar van korte duur is.

  Daarom worden vaccinaties vaak bij kinderen als serie gegeven (bijvoorbeeld 4 x DKTP-Hib-HepB en 4 x pneumokokken).

  De tijd tussen twee vaccinaties van een serie in is bij voorkeur 4 weken.

  Dan heeft het lichaam voldoende tijd om antistoffen op te bouwen tegen de stoffen in het vaccin en zijn er na 4 weken nog voldoende antistoffen aanwezig om een kindje te beschermen tegen de ziekten waartegen gevaccineerd wordt.

  Als je langer wacht zullen er steeds meer antistoffen verdwijnen en het effect van vaccineren uiteindelijk verloren gaan. De tussenpoos mag wel wat korter dan 4 weken zijn, maar liever niet korter dan 2 weken.

  Een kind kan tegelijk tegen meerdere vaccins ontvangen.

  De DKTP-Hib-Hep B vaccin is in feite een vaccin dat bestaat uit 6 verschillende vaccins. Het maakt voor het immuunsysteem niet uit dat je kindje zoveel vaccins tegelijk binnen krijgt.

  Het is zelfs zo dat bepaalde vaccinaties elkaars werking versterken.

  Een ander voordeel van het toedienen van meerdere vaccins tegelijk is, dat je kindje maar één keer last heeft van eventuele bijwerkingen die kunnen ontstaan door het prikken op zich: de pijnlijke plek waar geprikt is, eventueel koorts als reactie en de eventuele spierpijn na enkele uren.

  Na 4 prikken is je kindje in principe voldoende beschermt tegen de ziekten uit het vaccinatieprogramma van het Rijks Vacinatie Programma (RVP).

  Uit onderzoek is gebleken dat de werking van het vaccin na enkele jaren begint af te nemen.

  Door op latere leeftijd (4 jaar en 9 jaar) het vaccin nog eens toe te dienen ontstaat er opnieuw een immuun reactie, waardoor de bescherming versterkt wordt. Sommige vaccinaties geven levenslang bescherming (BMR), andere niet (tetanus).

  De bevalling, dat is waar de meeste (toekomstige) ouders zich op richten. Hoe het daarna gaat, dat zie je vanzelf wel... Toch?

  Bereid je voor op de babytijd en leer wat je baby precies van je vraagt. Hoe zie je dat je baby moe is, honger heeft, wilt spelen of juist niet wilt spelen? En wat kun je het beste doen met deze signalen?

  Zorg voor die soepele overgang van zwanger zijn naar ouders zijn. Deze online cursus helpt je hierbij.

  Bijwerkingen inentingen baby

  Na elke vaccinatie kunnen bijwerkingen optreden.

  Meestal ontstaan deze bijwerkingen ongeveer 3 tot 4 uur nadat de vaccinatie gegeven. Hoewel er op internet van alles wordt beweerd vertonen vaccinaties van het rijksvaccinatie programma zelden of nooit ernstige bijwerkingen.

  Bijwerkingen vaccineren die wel vaker voorkomen zijn:

  • Verschijnselen rond de prikplek: pijn, roodheid en zwelling
  • Koorts, huilen en hangerigheid
  • Meer slapen dan anders

  Zeldzame bijwerkingen inentingen baby zijn:

  • Langdurig (langer dan 3 uur) ontroostbaar huilen (bij circa 1 op de 500 tot 2000 kinderen).
  • Flauwvallen (bij minder dan 1 op de 1000 kinderen).
  • Verkleurde benen (bij minder dan 1 op de 1000 kinderen).
  • Zeer hoge koorts (komt heel zelden voor).
  • Koortsstuipen (bij minder dan 1 op de 10.000 kinderen).

  Wanneer je kind een van deze zeldzame verschijnselen laat zien is het verstandig dat te melden bij het consultatiebureau. De CB-arts of jij zelf kunnen deze bijwerking doorgeven aan het RIVM.

  Wat kan ik doen als mijn kind last heeft van bijwerkingen?

  Een prik is niet plezierig en je kindje zal waarschijnlijk gaan huilen bij het zetten van de vaccins.

  Troost je kindje lekker en masseer de prikplaats stevig. Op die manier stimuleer je de bloedsomloop en verspreid je de vaccinatie vloeistof zoveel mogelijk Dit verkleint de kans op een dikke rode plek later op de dag.

  Als je kindje koorts krijgt, is dat meestal ongeveer 3-4 uur na de prik.

  Als je kindje veel last heeft van de koorts of veel pijn heeft aan de spier waarin geprikt is, kun je een paracetamol zetpil geven. Het consultatiebureau zal je adviseren welke dosering voor jouw kindje voldoende is.

  Meld heftige of vreemde bijwerkingen altijd bij het consultatiebureau. Het bureau kan dat dan voor registratie en nader onderzoek doorgeven aan het RIVM.

  Bezwaren tegen Rijksvaccinatieprogramma

  Veel ernstige ziekten komen niet meer voor sinds de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957.

  Dit komt doordat de meeste ouders vandaag de dag, op vrijwillige basis, gebruik maken van de vaccinaties die kosteloos worden aangeboden via de consultatiebureaus: meer dan 95% van de baby’s in Nederland wordt gevaccineerd.

  Toch zijn er ook heel wat ouders die kritische vragen hebben ten opzichte van vaccineren. Er zijn zelfs groepen mensen die vaccinatie afwijzen. In dit hoofdstuk wordt de mening van de belangrijkste groepen mensen die tegen vaccinatie zijn samengevat.

  Gelovigen

  Er zijn mensen die op basis van hun geloofsovertuiging niet willen dat hun kind gevaccineerd wordt.

  Het meest bekend is de groep gereformeerd gezindte mensen die woont in het gebied dat zich van het zuidwesten over het midden van ons land naar het noordoosten uitspreidt: de zogenaamde biblebelt.

  Per kerk verschilt het verzet tegen vaccinaties. Meestal zijn gelovigen ervan overtuigd dat vaccineren in strijd is met de Voorzienigheid van God.

  God regeert volgens hen alle dingen die hier op aarde gebeuren. Als God een ziekte zendt heeft hij daar een bedoeling mee. Sommige gelovigen vinden dat je je daar als mens niet in mag mengen.

  De groep weigeraars op basis van geloofsovertuiging lijkt kleiner te worden.

  Antroposofen

  De antroposofen in Nederland zijn georganiseerd in de antroposofische vereniging met 4300 leden.

  Maar het aantal antroposofisch gezindte mensen is ongetwijfeld vele malen groter gezien het grote aantal vrije scholen en antroposofische instellingen.

  Er bestaat ook een antroposofisch consultatiebureau.

  Antroposofen zien het doormaken van kinderziekten, mits de kinderziekte een niet te groot risico vormt, als een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind.

  Zij zien tegenslag, ongemak en ziekten als helpers in de ontwikkeling. Zij zijn ervan overtuigd dat een kind na het doormaken van een ziekte een sprong in de ontwikkeling maakt.

  Ook voor de ouders heeft het meemaken van een ziek kind en de sprong in de ontwikkeling daarna positieve gevolgen: de verandering die het kind doormaakt blijven je als ouder bij en dat zijn wezenlijke ervaringen volgens de antroposofen.

  Verder vinden antroposofen dat ouders tegenwoordig een ongezonde houding hebben ten opzichte van ziekten.

  Door de huidige leefstijl is er weinig ruimte en tijd om voor een ziek kind te zorgen. Ziektes worden door de maatschappij op dit moment veel te veel als last gezien en daarom moeten ze kosten wat het kost vermeden worden.

  Voor antroposofen hoort ziek zijn er gewoon bij.

  Antroposofen wijzen vaccinaties niet absoluut af, maar zij gaan er kritisch mee om.

  Het antroposofisch gezichtspunt benadrukt dat ouders zelf keuzes kunnen maken met betrekking tot vaccineren. Uitstel en afstel van vaccinaties moeten beiden mogelijk zijn in hun ogen. DKTP wordt bijvoorbeeld meestal wel gegeven maar BMR wordt niet als noodzakelijk gezien.

  Als de ideeën van de antroposofen je aanspreken en je daardoor twijfels hebt over het vaccineren van je kind, laat je dan goed voorlichten op het consultatiebureau.

  Zij kunnen je uitlegen wat de gevaren zijn wanneer je kind een ziekte wél doormaakt en wat de nadelen zijn van het uitstellen van vaccinaties.

  Vereniging Kritisch prikken

  Dan is er nog een groep mensen die aangesloten is bij de Vereniging Kritisch Prikken, die in 1994 is opgericht.

  Deze groep mensen weegt de argumenten voor en tegen vaccineren af, zonder zich op een bepaalde levensbeschouwing of mensvisie te baseren.

  Kritisch prikkers staan niet 100% afwijzend tegenover vaccinaties.

  Hun bezwaren komen deels overeen met die van de antroposofen. Homeopaten bijvoorbeeld , geloven dat vaccinaties schadelijke gevolgen hebben. Zij hangen de zogenaamde hygiëne theorie aan, wat betekent dat zij vinden dat door vaccinaties het immuunsysteem van kinderen onvoldoende uitgedaagd wordt.

  Het gevolg daarvan zou zijn dat het immuunsysteem gaat reageren op onschuldige stofjes en er steeds meer kinderen met astma en allergieën voorkomen.

  Dit is tot nu toe alleen nog maar een theorie. Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat vaccinatie invloed heeft op het ontstaan van astma of allergie.

  Verder zijn homeopaten van mening dat vaccinaties tal van bijwerkingen kunnen geven.

  Zij spreken van het zogenaamde ‘post-vaccinaal syndroom’, een lijst van acute en chronische klachten die volgens hen optreden ten gevolgen van het vaccineren.

  Maar ook voor het bestaan van het post-vaccinaal syndroom is geen wetenschappelijk bewijs.

  Het RIVM verzamelt zorgvuldig alle bijwerkingen die optreden na vaccinatie en onderzoekt of er een oorzakelijk verband is tussen vaccinaties en de bijwerkingen, die gemeld worden.

  Uit deze nauwkeurige registratie komt naar voren dat de meeste bijwerkingen van vaccinaties uit het RVP de eerste 24 uur na de prik optreden, mild van aard zijn en niet langer dan 48 duren.

  Als ouder is het goed om te beseffen dat niet alle symptomen die optreden na vaccineren ook veroorzaakt worden door het vaccin. Vaker is er sprake van stom toeval.

  De kritisch prikkers stellen wetenschappelijke resultaten ter discussie en benadrukken vooral risico’s en bijwerkingen van vaccinaties.

  Zo zien zij een verband tussen de BMR vaccinatie en het ontstaan van autisme, ook al is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de BMR vaccinatie autisme veroorzaakt, bevordert of verergert.

  Wel is bekend dat autisme juist op de leeftijd van de BMR prik duidelijker zichtbaar wordt, omdat de ontwikkeling van een kind juist dan op het niveau is dat een kind bewust contact gaan maken met anderen.

  Soms wordt door kritisch prikkers een verband gelegd tussen de kinkhoestvaccinatie en wiegendood.

  Ook hiervoor bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs.

  In Nederland is het aantal aan wiegendood gestorven kinderen vanaf 1987 juist drastisch gedaald, terwijl in die periode het vaccinatieprogramma alleen maar uitgebreider is geworden.

  Argumenten om juist wel te vaccineren

  Als je meer wilt weten over argumenten om juist wel te vaccineren lees het eerste hoofdstuk van dit artikel nog eens door.

  Hier staat per ziekte het effect van vaccinatie beschreven.

  Er wordt ook ingegaan op de bijwerkingen van de vaccinaties en hoe vaak ze voorkomen.

  Hoe minder ouders hun kind laten vaccineren, hoe groter het risico op uitbraken van ziekten die nu bijna niet meer voorkomen. Met alle risico's van dien.

  Bronnen:  Bezwaren tegen vaccinaties, het perspectief van de weigeraar, F. Woonink, RIVM
  https://www.rivm.nl/rvp/bijwerkingen/andere_oorzaken/

  Meer lezen

  Voorkom verbranding baby
  Zesde ziekte baby
  Vijfde ziekte baby
  Waterpokken baby
  RS virus
  Een koortslip baby kan levensbedreigend zijn.

  Dit bericht delen of bewaren?

  Deel dit bericht via Facebook, Twitter, e-mail of WhatsApp. Later lezen of zelf bewaren? Mail het dan naar jezelf.

  Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.

  Gerelateerde berichten
  borstvoeding en alcohol
  Alcohol borstvoeding

  Hoe zit het met alcohol en borstvoeding, kan af en toe een glaasje of is alcohol en borstvoeding echt een Lees meer

  zwangerschapsverlof voorbij
  Weer aan het werk na bevalling

  Weer aan het werk, het vraagt veel organisatie, lees onze tips om je dag goed te starten

  Borstvoeding Vraag En Antwoord, Regeldagen, Krijgt Mijn Baby Wel Genoeg Voeding 2
  Borstvoeding na de 6e maand

  Heeft je baby genoeg aan borstvoeding als hij 6 maanden oud is?

  geboorteaangifte
  De baby aangeven

  Wat neem je mee en hoe werkt het?

  jaloers op baby
  Jaloers zijn

  Betrap jij, als partner , je er wel eens op dat je jaloers bent op de baby?

  lachen baby
  Lachen van de baby

  De eerste weken lacht een baby reflexmatig, niet bewust. Vanaf wanneer gaat een baby echt lachen?